Maps & Plans

Previous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Next

B1902a Leeds
B1902a Leeds J.W.Bean’s History of Leeds [surveyed 1844 Fowler ] from the Frederick Dawson bequest 1940
0462-06

B1902a Leeds
B1902a Leeds   photocopy of J.W.Bean’s History  of Leeds  [surveyed 1844 Fowler ] from the Frederick Dawson bequest 1940
0462-07