Maps & Plans

Previous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Next
1810 Roundhay & Potter Newton, Samuel Elam Esq., Jonathan Taylor
1810 Roundhay & Potter Newton, Samuel Elam Esq., Jonathan Taylor
[+ photoc. ]
map0415-14