Lantern Slides - Box Miscellaneous

Previous Slide                                                                                                                                            Next Slide Box Miscellaneous - 29 Abe Wilkinson’s Shop, Town Street (presumably Armley) (No on slide Box18/7)
Box Miscellaneous - 29 Abe Wilkinson’s Shop, Town Street (presumably Armley) (No on slide Box18/7)