Lantern Slides - Box Miscellaneous

Previous Slide                                                                                                                                            Next Slide Box Miscellaneous - 08 Women sat at a long table having tea - the outing?
Box Miscellaneous - 08 Women sat at a long table having tea - the outing?